+31 622678554

Algemene voorwaarden van Den Bramel studiebegeleiding, gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem.

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
De contractant: de met de ouderlijke zorg belaste ouder of voogd;
De leerling: de persoon die de begeleiding, bijles of training ontvangt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Den Bramel studiebegeleiding en een contractant waarop Den Bramel studiebegeleiding deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Den Bramel studiebegeleiding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar Den Bramel studiebegeleiding heeft geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling. De overeenkomst biedt dus geen garantie voor betere cijfers op school.
3.2. Leerlingen zijn verplicht met het oog op orde gegeven aanwijzingen door Den Bramel studiebegeleiding en haar medewerkers op te volgen.
3.3. Den Bramel studiebegeleiding heeft het recht om de leerling na drie waarschuwingen te verwijderen voor de rest van de betreffende dag zonder daarvoor financiële compensatie te geven.
3.4. Den Bramel studiebegeleiding voorziet de leerlingen naar redelijkheid van kladpapier en schrijfblokken. Schrijfgerei komt niet voor rekening van Den Bramel studiebegeleiding.
3.5. Den Bramel studiebegeleiding voorziet leerlingen van koffie, thee, limonade en water. Andere dranken zijn niet voor rekening van Den Bramel studiebegeleiding. Alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan.
3.6. Voor schade aan de door Den Bramel studiebegeleiding aan de leerling ter beschikking gestelde naslagwerken en kantoorartikelen is de contractant volledig aansprakelijk.
3.7. Door middel van ondertekening van een overeenkomst met Den Bramel studiebegeleiding gaat Den Bramel studiebegeleiding er vanuit dat de contractant toestemming verleent aan Den Bramel studiebegeleiding om contact op te nemen met de school en hulpverleners van de leerling, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven tijdens het intakegesprek. Als de contractant geen toestemming verleent, zal er door medewerkers van Den Bramel studiebegeleiding ook geen contact opgenomen worden met school en/of andere hulpverlenende instellingen.
3.8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft de contractant Den Bramel studiebegeleiding toestemming de inloggegevens van Magister te gebruiken voor een digitaal planprogramma.
3.9. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.10. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.

Artikel 4. Studiebegeleiding
4.1. In geval van studiebegeleiding zal Den Bramel studiebegeleiding op contactmomenten informatie verschaffen aan de contractant omtrent de leerling. De contractant zal Den Bramel studiebegeleiding tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de begeleiding.
4.2. Indien een leerling verhinderd is om naar de studiebegeleiding te komen, dient deze door contractant te worden afgemeld per brief, e-mail of telefoon voorafgaand aan het moment waarop de leerling door Den Bramel studiebegeleiding verwacht wordt in de studiebegeleiding.
4.3. Indien de leerling zonder afmelding niet op de verwachte tijd naar de studiebegeleiding komt, zal Den Bramel studiebegeleiding zo spoedig mogelijk diezelfde dag daarover contact opnemen met de contractant.
4.4. In geval van studiebegeleiding is de opzegtermijn 1 maand. Gedurende het grootste gedeelte van het schooljaar kan op elk moment van de maand opgezegd worden. Vanaf 1 mei tot en met 1 juli kan slechts per de 1e van de maand opgezegd worden.
4.5. Het verschuldigde bedrag dient per maand achteraf voldaan te worden.
4.6. Indien de leerling langer dan 5 schooldagen ziek is, zal voor de ziekteperiode na die eerste 5 schooldagen geen vergoeding in rekening worden gebracht. De ziekteperiode gaat in op de dag dat wij hiervan door de contractant op de hoogte worden gesteld.
4.7. Den Bramel studiebegeleiding is gerechtigd om bij langdurige afwezigheid door ziekte na drie weken de overeenkomst per direct te beëindigen. De plek van de leerling in de studiebegeleiding is dan niet langer gegarandeerd.
4.8. Indien de leerling om een andere reden dan ziekte verhinderd is, zal de begeleiding gewoon in rekening gebracht worden.
4.9. Den Bramel studiebegeleiding is op een reguliere schooldag geopend van 13:30 uur tot 18.00 uur.
4.10. In de proefwerkweek is Den Bramel studiebegeleiding geopend vanaf 12.00 uur. De extra begeleidingstijd in de proefwerkweek wordt niet extra in rekening gebracht, uitgaande van hetzelfde aantal contactdagen per week als overeengekomen.
4.12. In de officiële zomer-, herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie en op nationale feestdagen geeft Den Bramel studiebegeleiding geen studiebegeleiding.
4.13 In de maanden beginnend en eindigend met de officiële zomervakantie wordt er naar evenredigheid van tijd gefactureerd. Een maand met vier volle weken wordt als volle maand aangezien. Dit geldt ook voor de eerste maand waarin de leerling begint. Alle andere maanden, inclusief de maanden met de herfst-, voorjaars- en meivakantie, worden als volle maand gefactureerd.
4.14 Extra genoten begeleiding in vakantieperiodes zullen additioneel in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Bijlessen
5.1. In geval van bijlessen zal Den Bramel studiebegeleiding op contactmomenten informatie verschaffen aan de contractant omtrent de leerling. De contractant zal Den Bramel studiebegeleiding tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de begeleiding.
5.2. Voor bijlessen geldt een opzegtermijn van 1 week.
5.3. Bijlessen, met uitzondering van spoedbijlessen, vinden wekelijks plaats op een vaste afgesproken tijd. In de officiële zomervakantie en op nationale feestdagen zijn er geen bijlessen.
5.4. Den Bramel studiebegeleiding streeft naar regelmatige tijden en een vaste begeleider voor bijlessen, maar kan dit niet garanderen.
5.5. Het verschuldigde bedrag dient per maand achteraf voldaan te worden.
5.6. Indien de leerling zonder afzegging of vanwege een andere reden dan ziekte een les of begeleiding verzuimt, is Den Bramel studiebegeleiding gerechtigd het betreffende lesgeld in rekening te brengen. Als een bijles niet doorgaat vanwege afzegging door een medewerker van Den Bramel studiebegeleiding, brengt Den Bramel studiebegeleiding geen kosten in rekening.
5.7. Met betrekking tot het afzeggen van een bijles gelden bij Den Bramel studiebegeleiding de volgende regels: Als de bijles meer dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht. Als de bijles 24 uur of minder van tevoren wordt afgezegd, wordt de gehele bijles in rekening gebracht.
5.8. Indien een leerling niet naar een bijles kan komen, zal deze bijles niet verzet worden (incidenteel verzetten is bespreekbaar, maar Den Bramel studiebegeleiding kan daartoe geen garanties geven). Indien een leerling niet aanwezig wil/kan zijn, zal de bijles afgezegd dienen te worden. Hierbij gelden de onder 5.7 genoemde regels. Structureel verzetten van een bijles is wel mogelijk.

Artikel 6. Eindexamenbegeleiding
6.1. In geval van eindexamenbegeleiding zal Den Bramel studiebegeleiding op contactmomenten informatie verschaffen aan de contractant omtrent de leerling. De contractant zal Den Bramel studiebegeleiding tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de begeleiding.
6.2. Indien de leerling zonder afmelding niet op de verwachte tijd naar de eindexamenbegeleiding komt, zal Den Bramel studiebegeleiding zo spoedig mogelijk diezelfde dag daarover contact opnemen met de contractant.
6.3. In geval van eindexamenbegeleiding geldt geen opzegtermijn. De laatste dag van de eindexamenbegeleiding is tevens de datum van opzegging. Indien een leerling vanuit de studiebegeleiding doorstroomt naar de eindexamenbegeleiding geldt er ook voor de studiebegeleiding geen opzegtermijn.
6.4 Indien ten tijden van de eindexamenbegeleiding deze begeleiding wordt opgezegd, zal geen restitutie plaatsvinden.
6.5. Indien de leerling langer dan 5 schooldagen ziek is, zal voor de ziekteperiode na die eerste 5 schooldagen het vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd worden op de volgende factuur. De ziekteperiode gaat in op de dag dat wij hiervan door de contractant op de hoogte worden gesteld.
6.6. Indien de leerling om een andere reden dan ziekte verhinderd is, zal geen restitutie plaatsvinden.
6.7. Het verschuldigde bedrag dient per maand achteraf voldaan te worden.
6.8. Tijdstippen waarop Den Bramel studiebegeleiding is geopend voor eindexamenbegeleiding zullen minimaal 1 maand voor het begin van de eindexamenbegeleiding bekend worden gemaakt.

Artikel 7: MBO begeleiding
7.1. In geval van MBO begeleiding zal Den Bramel studiebegeleiding op contactmomenten informatie verschaffen aan de contractant omtrent de leerling. De contractant zal Den Bramel studiebegeleiding tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de begeleiding.
7.2. Indien de leerling zonder afmelding niet op de verwachte tijd naar de MBO begeleiding komt, zal Den Bramel studiebegeleiding zo spoedig mogelijk diezelfde dag daarover contact opnemen met de contractant.
7.3. In geval van MBO begeleiding is de opzegtermijn 1 maand. Gedurende het grootste gedeelte van het schooljaar kan op elk moment van de maand opgezegd worden. Vanaf 1 mei tot en met 1 juli kan slechts per de 1e van de maand opgezegd worden.
7.4. Het verschuldigde bedrag dient per maand achteraf voldaan te worden.
7.5. Indien de leerling langer dan 5 schooldagen ziek is, zal voor de ziekteperiode na die eerste 5 schooldagen het vooruitbetaalde bedrag gecrediteerd worden op de volgende factuur. De ziekteperiode gaat in op de dag dat wij hiervan door de contractant op de hoogte worden gesteld.
7.6. Den Bramel studiebegeleiding is gerechtigd om bij langdurige afwezigheid door ziekte na drie weken de overeenkomst per direct te beëindigen. De plek van de leerling in de MBO begeleiding is dan niet langer gegarandeerd.
7.7. Indien de leerling om een andere reden dan ziekte verhinderd is, zal geen restitutie plaatsvinden.
7.8. Den Bramel studiebegeleiding is op een reguliere schooldag geopend van 13:30 uur tot 18.00 uur.
7.9. In de officiële zomervakantie en op nationale feestdagen geeft Den Bramel studiebegeleiding geen MBO begeleiding.

Artikel 8. Scriptiebegeleiding
8.1. In geval van scriptiebegeleiding zal Den Bramel studiebegeleiding op contactmomenten informatie verschaffen aan de contractant omtrent de student. De contractant zal Den Bramel studiebegeleiding tijdig informeren omtrent veranderingen of situaties die redelijkerwijs invloed kunnen hebben op de begeleiding.
8.2. Voor scriptiebegeleiding geldt een opzegtermijn van 1 week.
8.3. Scriptiebegeleiding, met uitzondering van spoedbegeleiding, vinden wekelijks plaats op een vaste afgesproken tijd. In de officiële zomervakantie en op nationale feestdagen zijn er geen scriptiebegeleidingen.
8.4. Den Bramel studiebegeleiding streeft naar regelmatige tijden en een vaste begeleider voor bijlessen, maar kan dit niet garanderen.
8.5. Het verschuldigde bedrag dient per maand achteraf voldaan te worden.
8.6. Indien de student zonder afzegging of vanwege een andere reden dan ziekte een les of begeleiding verzuimt, is Den Bramel studiebegeleiding gerechtigd het betreffende lesgeld in rekening te brengen. Als een begeleidingsmoment niet doorgaat vanwege afzegging door een medewerker van Den Bramel studiebegeleiding, brengt Den Bramel studiebegeleiding geen kosten in rekening.
8.7. Met betrekking tot het afzeggen van een scriptiebegeleiding gelden bij Den Bramel studiebegeleiding de volgende regels: Als het begeleidingsmoment meer dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden geen kosten in rekening gebracht. Als het begeleidingsmoment 24 uur of minder van tevoren wordt afgezegd, wordt het gehele begeleidingsmoment in rekening gebracht.

Artikel 9. Alcohol-, drugs en rookbeleid
9.1. Den Bramel studiebegeleiding staat het gebruik van alcohol, drugs en tabakswaren door leerlingen en studenten niet toe binnen de grenzen van het bedrijfspand.
9.2. Indien een leerling of student zich meldt onder invloed van alcohol of drugs op het afgesproken begeleidingsmoment, is Den Bramel studiebegeleiding gerechtigd begeleidingsmoment te annuleren en het betreffende lesgeld in rekening te brengen.

Artikel 10. Intellectuele eigendom
10.1. Den Bramel studiebegeleiding behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
10.2. Alle door Den Bramel studiebegeleiding verstrekte stukken, zoals leerlingenverslagen, rapporten, brochures, adviezen, software et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de contractant en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Den Bramel studiebegeleiding worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
11.1. Ontbinding van de overeenkomst door Den Bramel studiebegeleiding is in de volgende gevallen mogelijk:
-indien de contractant een betalingsachterstand heeft van 2 maanden of meer na de factuurdatum van de laatst betaalde factuur. In dat geval blijft de betalingsverplichting voor de periode tot aan de datum van ontbinding gehandhaafd.
-indien de leerling in redelijkheid niet valt te begeleiden en/of in de groep niet te handhaven valt.
-indien de leerling langer dan drie weken niet aanwezig is geweest bij de studiebegeleiding of bijlessen.

Artikel 12. Hoogte van de prijs
12.1. De prijzen voor de verschillende diensten worden in beginsel elk jaar per 1 augustus vastgesteld voor het volgende schooljaar.
12.2. Voor studiebegeleiding en MBO begeleiding dient de contractant maandelijks achteraf een vast bedrag te voldoen als genoemd in de overeenkomst. In de maanden juli en augustus wordt dit bedrag naar ratio van genoten begeleiding in rekening gebracht.
12.3 Bijlessen en basisschoolbegeleiding worden maandelijks achteraf gefactureerd.
12.4. Elke factuur wordt door Den Bramel studiebegeleiding per email verstuurd. Indien de contractant een factuur per post prefereert, dient dit door de klant zelf specifiek aangegeven te worden.

Artikel 13. Betaling
13.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting op de rekening die door Den Bramel studiebegeleiding op de factuur wordt vermeld.
13.2. Vanaf 14 dagen na het verstrijken van de factuurdatum is de contractant in verzuim. Op dat moment is Den Bramel studiebegeleiding wettelijk verplicht volgens de Wet Incassokosten (WIK) u een aanmaning te sturen met ’14-dagen-herinneringsbrief’. Als de factuur veertien dagen na de dagtekening van de herinnering niet is betaald, schakelt Den Bramel studiebegeleiding een Gerechtsdeurwaarders- en Incassobureau in, waarvan de kosten voor rekening van contractant zijn.
13.3. Extra diensten tijdens vakantieperiodes worden apart in rekening gebracht.
13.4 Indien een leerling al dan niet met toestemming van contractant geen studiebegeleiding afneemt met een reden anders dan welke genoemd in artikel 4 lid 6, is restitutie niet mogelijk.
Geen restitutie is mogelijk indien een leerling al dan niet met toestemming van contractant geen studiebegeleiding afneemt in een maand die wel betaald dient te worden met een reden anders dan genoemd in artikel 4 lid 6.
13.5. Is de contractant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waarin begrepen de incassokosten, voor rekening van de contractant.
13.6. In geval van overmacht als gedefinieerd in artikel 13 is Den Bramel studiebegeleiding verplicht tot restitutie van het betaalde geld vanaf de dag van intreding van de overmacht.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1. De aansprakelijkheid van Den Bramel studiebegeleiding, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
14.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Den Bramel studiebegeleiding beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van het een jaar lang met de regelmaat van de huidige overeenkomst volgen van begeleiding, bijlessen of een cursus.
14.3. De in de voorafgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Den Bramel studiebegeleiding of haar medewerkers.
14.4. Den Bramel studiebegeleiding is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
14.5. Den Bramel studiebegeleiding is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigingen van door de leerling meegebrachte spullen. De leerling heeft daarin een eigen zorgplicht.
14.6. Aansprakelijkheid van Den Bramel studiebegeleiding beperkt zich tot de grenzen van het bedrijfspand. De reis van en naar Den Bramel studiebegeleiding, evenals het buiten vertoeven tijdens pauzes, vallen dus buiten de aansprakelijkheid van Den Bramel studiebegeleiding.

Artikel 15. Overmacht
15.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Den Bramel studiebegeleiding geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Den Bramel studiebegeleiding niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
15.2. Den Bramel studiebegeleiding heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Den Bramel studiebegeleiding haar verbintenis had moeten nakomen.
15.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Den Bramel studiebegeleiding opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Den Bramel studiebegeleiding niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.4. Indien Den Bramel studiebegeleiding bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de contractant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Toepasselijk recht
16.1. Op elke overeenkomst tussen Den Bramel studiebegeleiding en de contractant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Geschillenregeling
17.1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in Arnhem.